สถานะแพลตฟอร์มของ EasyStore

หน้านี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะในการให้บริการ

หน้าร้าน

99.947% ช่วงเวลาให้บริการใน 90 วันที่ผ่านมา
99.921% ช่วงเวลาให้บริการใน 60 วันที่ผ่านมา
99.841% ช่วงเวลาให้บริการใน 30 วันที่ผ่านมา

แผงควบคุมระบบ (แอดมิน)

99.996% ช่วงเวลาให้บริการใน 90 วันที่ผ่านมา
99.994% ช่วงเวลาให้บริการใน 60 วันที่ผ่านมา
100.000% ช่วงเวลาให้บริการใน 30 วันที่ผ่านมา

แอพพลิเคชั่น

99.992% ช่วงเวลาให้บริการใน 90 วันที่ผ่านมา
99.988% ช่วงเวลาให้บริการใน 60 วันที่ผ่านมา
99.977% ช่วงเวลาให้บริการใน 30 วันที่ผ่านมา
Facebook icon Google+ icon LinkedIn icon Twitter icon YouTube icon Instagram icon Whatsapp icon LINE icon icon-accounticon-add-newicon-add-storeicon-appicon-appleicon-archiveicon-arrowdownicon-ascicon-atmicon-bankicon-bookicon-cancelicon-cart-addonicon-checkouticon-cherryicon-collectionicon-comfirmicon-confirmicon-couponicon-creditsicon-currencyicon-dashboardicon-discounticon-disintegrateicon-domainicon-draggableicon-dscicon-duplicateicon-editicon-emailicon-exclamation-triangleicon-exporticon-eyeicon-eye-slashicon-failicon-fullscreenicon-fullscreen-closeicon-generalicon-gifticon-gridicon-hddicon-helpicon-importicon-infoicon-integrationicon-invoiceicon-likeicon-listicon-locationicon-logouticon-new-tabicon-not-secureicon-optionicon-ordericon-outline-arrowdownicon-pageicon-paymenticon-plusicon-posicon-pricingicon-printericon-producticon-product-sumicon-product-sum-xicon-promotionicon-redirecticon-reporticon-reseticon-searchicon-secureicon-settingicon-shippingicon-staricon-storeicon-successicon-switch-storeicon-tagicon-taxesicon-templateicon-themeicon-tickicon-trashicon-unarchiveicon-uploadicon-user-tagicon-usersicon-weight icon-wholesale